P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Keramalt SMS 21
jádrová omítka ruční 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:

Suchá omítková směs určená k přípravě jádrové omítky pro vnitřní i vnější použití.

Barva:

Přírodní šedá

Kvalita:

Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv, plniv a zušlechťujicích přísad. Prokazování shody výrobku je zajištěno dle § 5 NV č. 190/2002 Sb. Posuzováno dle ČSN EN 998-1: Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky.

Technické parametry:
  • přídržnost k podkladu: min. 0,2 MPa
  • pevnost v tlaku: min. 2 MPa (kategorie CS II)
  • zrnitost: max. 1,6 mm
Podklad:

Podklad musí být dostatečně soudržný, rovinný a ošetřený spojovacím můstkem. Tímto je při tradičním omítání a keramickém či vápnosilikátovém zdivu běžný cementový, event. vápnocementový postřik. Pouze ve výjimečných případech omítání speciálního zdiva (např. vysoce savé anebo sádrové) se doporučuje po konzultaci s výrobcem použít přípravek Adhezol, který splňuje funkci penetračního nátěru a zároveň spojovacího můstku. Při velké nerovnosti zdiva je nutné jeho předběžné vyrovnání zlomky cihel či jiného stavebního materiálu, tzv. kvantlíky. Na závěr se připravený podklad opatří buď omítníky anebo platkami pro vytyčení tloušťky nanášené jádrové omítky.

Zpracování:

Potřebné množství omítky se rozmíchá s vodou v dávce cca 0,2 l vody na 1 kg suché směsi. Míchání lze provádět jak v bubnové, tak i kontinuální míchačce. Rozmíchaná směs se nahazuje v požadované vrstvě ručně buď zednickou naběračkou nebo lžicí. Při extrémní tloušťce vrstvy se doporučuje nanášet alespoň nadvakrát, přičemž druhé nahození by mělo proběhnout až po dostatečném zpevnění první vrstvy. Po nanesení se omítka stáhne stahovací latí a po dostatečném zavadnutí se její povrch seřízne seřezávací latí. Za běžných klimatických podmínek, tj. mimo období velmi nízkých nebo naopak vysokých teplot, a při běžných tloušťkách nanášené vrstvy se doporučuje před aplikací závěrečné štukové či jiné vrstvy, nechat jádrovou omítku vyzrát nejméně 14 dnů. Podle pomocného kritéria by za výše uvedených klimatických podmínek měl na každý 1 mm omítky připadat alespoň jeden den zrání.

Průměrná spotřeba:

15 kg/m2 při tloušťce vrstvy 10 mm a dokonale rovinném podkladu.

Upozornění:
  • Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 3 hodin.
  • Práce se nesmí provádět za teplot podkladu
    i okolí pod +5 °C a nad +30 °C.
  • Zákaz přidávání dalších látek
  • Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Balení:

30 kg - pytle